Menu Zamknij

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

21B – Tomasz Filipkowski

ul. Czorsztyńska 41a/3

71-201 Szczecin

NIP: 852-218-16-77

tel. 505 531 520

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do :

– Współpracujących z Administratorem doradców technicznych i handlowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia :

– prawo do informacji,

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do sprzeciwu,

– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

6. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).